W w W. N y I n @ y M i N. o R g

15 February 2014

​မိ​မိ​ဘ​ေလာ့​မွာ“Email Subscription Form” ​ေလး​ထည့္​နည္း


​ဒါ​ေလး​က​ေတာ့ ​မိ​မိ​တို႔ ​ဘ​ေလာ့​မွာ ​လို​အပ္​ခ်က္​ေလး​တစ္​ခု ​ျဖစ္​မွာ​ပါ ​ကိုယ္​တင္​တဲံ ​ပို႔စ္​ေတြ ​မည္​သူ​မ​ဆို ​ေမး​ထဲ​က​ေန ​အ​သင့္ ​ေစာင့္​ဖတ္​ႏိုင္​တာ​ပါ... ​ကဲ ​လုပ္​ၾကည့္​ရ​ေအာင္​ဗ်ာ...

1. Log in​လုပ္​ပါ Blogger, ​ၿပီး​တာ​နဲ႔Design > Page Elements > ​ဆက္​ၿပီး "Add a Gadget"
2. ​ေနာက္ "HTML/JavaScript"
 3.​ေအာက္​က​ကုဒ္​ေတြ​ကို ​ကူး​ထည့္​လိုက္​ပါ။

<style>
.hl-email{
background:url(http://4.bp.blogspot.com/-u3UaeUufpmI/T8lFuelsg8I/AAAAAAAACQY/tOWbHsgTYKc/s1600/mail.png) no-repeat 0px 12px ;
width:300px;
padding:10px 0 0 55px;
float:left;
font-size:1.4em;
font-weight:bold;
margin:0 0 10px 0;
color:#686B6C;
}
.hl-emailsubmit{
background:#9B9895;
cursor:pointer;
color:#fff;
border:none;
padding:3px;
text-shadow:0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
-moz-border-radius:6px;
-webkit-border-radius:6px;
border-radius:6px;
font:12px sans-serif;
}
.hl-emailsubmit:hover{
background:#E98313;
}
.textarea{
padding:2px;
margin:6px 2px 6px 2px;
background:#f9f9f9;
border:1px solid #ccc;
resize:none;
box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
-moz-box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
-webkit-box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1); font-size:13px;
width:130px;
color:#666;}
</style>
<div class="hl-email">
Subscribe via Email <form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" id="feedform" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helplogger', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input gtbfieldid="3" class="textarea" name="email" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Enter email address here&quot;;}" onfocus="if (this.value == &quot;Enter email address here&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}" value="Enter email address here" type="text" />
<input type="hidden" value="helplogger" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="en_US"/>
<input class="hl-emailsubmit" value="Submit" type="submit" />
</form>
</div>

​ျပင္​ဆင္​ႏိုင္​စ​ရာ​မ်ား
  • Replace the url address in green if you want to change the email icon
  • Increase/Decrease the 130 width value for a wider text area
  • Replace http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helplogger with your Feedburner Email Feed link. You can get it by visiting your feedburner account then navigate to Publicize and then to Email Subscriptions.
  • Replace helplogger with your feed title. It appear at the end of your feed link. In my case it is http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helplogger
 ​အ​ဆင္​ေျပ​ပါ​ေစ ​သည္​ေန​ရာ​မွ  ​ဘာ​သာ​ျပန္ ​တင္​ျပ​ျခင္း​ျဖစ္​သည္။

0 comments:

Post a Comment