W w W. N y I n @ y M i N. o R g

08 February 2014

​ၾကက္​ဥ​ပံု​စံ ​ႏွင့္ ​အ​သဲ​ပံု​စံ social widgets ​ေလး​ပါ


 

​ေအာင္​ျမင္​ရင္​ေတာ့ Comment ​လက္​ေဆာင္​ထား​ခဲ့​ေပါ့​ေနာ္
►1.  Login ​လုပ္​လိုက္​ပါ ​ဘ​ေလာ့​ကာ​ကို
►2.  Template  ​ကို​သြား​ပါ
►3. Edit HTML ​ႏွိပ္​ၿပီး ​ဖြင့္​လိုက္​ပါ.... ►4. CTRL+F   ​ကို​ႏွိတ္ ​ပါ ​ေအာက္​က ​ဘား​ေလး​တတ္​လာ​မယ္
►5. </head>​ထည့္​ၿပီး​အန္း​တား​ေခါက္​ပါ</head> ​ေတြ႕​ရင္ ​အ​ေပၚ ​က​ေန ​ထည့္​လိုက္ ​ပါ

<!-- Start Heart Bookmarking Gadget Code From  http://www.bloggiks.com --><script src='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js' type='text/javascript'/><script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/><script type='text/javascript'>stLight.options({publisher: &quot;bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305&quot;, onhover:false}); </script><link href='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/><!-- End Heart Bookmarking Gadget Code From http://www.bloggiks.com -->

►6. CTRL+F  ​ေခၚ​ထား​တဲ့ ​ထဲ​မွာ </body>  ​ထက္​ရွာ​ေတြ႕​ရင္

</body> ​အ​ေပၚ​က​ေန ​ထည့္​ၿပီး SAVE ​ပါ   ok ​သြား ​ပါ​ၿပီး
<!-- Start Heart Share Code From http://www.bloggiks.com/ --><div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'><div class='shareEgg' id='shareThisShareEgg'/></div><script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg(&#39;shareThisShareEgg&#39;, [&#39;facebook&#39;,&#39;twitter&#39;,&#39;googleplus&#39;,&#39;linkedin&

#39;,&#39;blogger&#39;,&#39;stumbleupon&#39;,&#39;sharethis&#39;], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:&#39;shareegg&#39;});</script><a href="http://aunglaybc.blogspot.com/2013/01/social-widgets.html">​ထို​ဟာ​ေလး​ဆိုက္​မွာ​ထည့္​ခ်င္​လာ​ခဲ့​ပါ</a><!-- End Heart Share Code From http://www.bloggiks.com -->

0 comments:

Post a Comment