W w W. N y I n @ y M i N. o R g

06 February 2014

​အ​သဲ​ပံု​စံ ​ႏွင့္ ​အ​သဲ​ပံု​စံ social widgets ​ေလး​ပါ​ေအာင္​ျမင္​ရင္​ေတာ့ Comment ​လက္​ေဆာင္​ထား​ခဲ့​ေပါ့​ေနာ္
►1.  Login ​လုပ္​လိုက္​ပါ ​ဘ​ေလာ့​ကာ​ကို
►2.  Template  ​ကို​သြား​ပါ
►3. Edit HTML ​ႏွိပ္​ၿပီး ​ဖြင့္​လိုက္​ပါ.... ►4. CTRL+F   ​ကို​ႏွိတ္ ​ပါ ​ေအာက္​က ​ဘား​ေလး​တတ္​လာ​မယ္
►5. </head>​ထည့္​ၿပီး​အန္း​တား​ေခါက္​ပါ</head> ​ေတြ႕​ရင္ ​အ​ေပၚ ​က​ေန ​ထည့္​လိုက္ ​ပါ

<!-- Start Heart Bookmarking Gadget Code From http://www.blogtariff.com/ -->
<script src='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>stLight.options({publisher: &quot;ur-98d377f-bdd3-9ad1-fbe5-2a678f0a60ee&quot;, onhover:false}); </script>
<link href='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<!-- End Heart Bookmarking Gadget Code From http://www.blogtariff.com/ -->

►6. CTRL+F  ​ေခၚ​ထား​တဲ့ ​ထဲ​မွာ </body>  ​ထက္​ရွာ​ေတြ႕​ရင္

</body> ​အ​ေပၚ​က​ေန ​ထည့္​ၿပီး SAVE ​ပါ   ok ​သြား ​ပါ​ၿပီး

<!-- Start Heart Share Code From http://www.blogtariff.com/ -->
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'>
<div class='shareEgg' id='shareThisShareHeart'/>
</div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg(&#39;shareThisShareHeart&#39;, [&#39;facebook&#39;,&#39;twitter&#39;,&#39;pinterest&#39;,&#39;linkedin&#39;,&#39;stumbleupon&#39;,&#39;email&#39;,&#39;sharethis&#39;], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:&#39;shareheart&#39;});</script><a href="http://aunglaybc.blogspot.com/2013/01/social-widgets.html">​ထို​ဟာ​ေလး​လို​ခ်င္​ရင္​လာ​ခဲ့​ပါ</a>
<!-- End Heart Share Code From http://www.blogtariff.com/ -->

0 comments:

Post a Comment